Haber Arşivi

Title Tarih
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN

AZİZ MİLLETİMİZİN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI EN SAMİMİ DUYGULARIMIZLA KUTLARIZ. BAŞTA BÜYÜK ÖNDERİMİZ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ.

30 Ağustos 2020
Azo Boyaların Toksik Etkileri

Azo boya maddelerin kullanımı ile akut toksisite vakaları kronik maruziyet vakalarına göre daha azdır. Üretilmiş ürünlerin zararlarını konu alan bilimsel çalışmalar sonucunda, bu ürünlerin direk temaslı ve uzun süreli kullanımı halinde cilt yoluyla vücuda emilebildiği görülmüştür. Ayrıca gastrointestinal, solunum yollarından da vücuda girebilir. Azo boyaları vücuda girince biyotransformasyona uğrar intestinal mikrofloradaki azo reduktaz enzimleri ile aromatik aminlere parçalanır. Bu aromatik aminler zararlı etkilerden sorumludurlar.

25 Ağustos 2020
Mantar Zehirlenmesi: Yeni Klinik Sınıflama Önerisi

Mantarlar küfün meyve veren kısımlarıdır ve besin kaynağının önemli bir kısmını oluştururlar. Yaban veya tarla mantarları bazı kültür ve ülkelerde enfes lezzetler olarak düşünülür. Buna rağmen yenildiğinde zehirleyen ve “yenilebilir” bir tür mü yoksa zehirli bir tür mü olduğunu ayırt etmenin oldukça zor olduğu pek çok mantar vardır. Ek olarak bazı yenilebilir türlerin tahmin edilemeyen bazı özel durumlarda kimi insanlarda zehir etkisi gösterdiği kanıtlanabilir.

18 Ağustos 2020
Asetaminofen İntoksikasyon Tedavisinde Fomepizol: Bir Vaka Serisi

Dünyada en sık reçetesiz kullanılan analjezik ve en sık rapor edilen zehirlenme etkeni olması açısından asetaminofen, tüm ilaçlar arasında farklı bir konumdadır. Çoğunlukla karaciğerde matabolize olan bu ilacın yaklaşık %5’lik bir kısmı sitokrom P450 2E1 (CYP2E1) enzimi ile metabolize olduktan sonra N-Acetyl-P-Benzoquinone(NAPQI) ortaya çıkar ve bu madde ciddi hepatotoksisite oluşturur. Yüksek doz asetaminofen alımlarında oluşan yüksek miktarda NAPQI, karaciğerde ciddi hepatotoksik etki gösterir ve bu da laboratuvar değerlerinde karaciğer fonksiyon testlerinde ciddi yüksekliklerle kendini gösterir

30 Temmuz 2020
Sık Reçetelendirilen Opioid Analjeziklerin Ciddi Advers Etkileri ve Mortalite Oranları

Ülkemizde de gittikçe artan opioid reçetelendirmenin Amerika Birleşik Devletleri’nde yanlış ve kötüye kullanımının mevcut sonuçlarının epidemik ölçülere ulaştığı; öyle ki 15 yıllık bir süreçte ilaç depoları/eczanelerden dağıtılan opioid miktarının 3 kat artmış durumda olduğundan bahsedilmekte. İlaca erişimin artmasıyla ilaç kötüye kullanım davranışının tetiklenebileceği öne sürülmektedir. Doz aşımına bağlı morbidite ve mortalite sıklığında artışla birlikte, sosyal ve sağlık hizmet harcamalarının da artış gösterdiği aşikardır. Eczanelerden reçete karşılığı verilen opioidlerin %85’ini hidrokodon ve oksikodon oluşturuyor.

14 Temmuz 2020
Pediatrik Zehirlenmelerde 2. Nesil Antihistaminikler

Antihistaminik ilaçlar ile zehirlenmelerde hastalar genelde ön planda antikolinerjik etkilere bağlı gelişen semptomlar ile başvururlar. Bunlar; tükürük, ter bezleri ve bronşiollerdeki sekresyon inhibisyonuna bağlı kuru kırmızı sıcak mükoz membranlar, periferik vazodilatasyona bağlı sıcak deri, flushing görülebilir. Peristaltizm kaybına bağlı olarak konstipasyon ve ileus gözlenebilir. Üriner retansiyon ve rabdomyoliz gelişebilir. Termoregülasyon bozulmasına bağlı olarak vücut ısısı yükselir, pupil dilatasyonundan dolayı bulanık görme olabilir. Dezoryantasyon, ajitasyon ve halüsinasyonlar gözlenebilir.

29 Haziran 2020
'Tüm Boyutlarıyla İntralipid Tedavisi' Instagram Canlı Yayını

'Tüm Boyutlarıyla İntralipid Tedavisi' Paneli, 22 Haziran 2020, Saat 22:00'de Instagram'da Canlı Yayınlanmıştır (@turkiyeaciltipdernegi). Doç. Dr. Sinan Karacabey'un Moderatörlüğünü gerçekleştirdiği oturuma Prof. Dr. Özlem Güneysel Konuşmacı olarak katkı sağlamıştır. İntralipid tedavisinin tüm detayları ile konuşulduğu panelimiz...

22 Haziran 2020
Acil Tıpta Toksikoloji Doktorası

'Acil Tıpta Toksikoloji Doktorası' Paneli 18 Haziran 2020, saat 22.00'de Doç Dr. Rana Dişel'in moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. Acil Tıpta Toksikoloji Doktorasının tüm detaylarının konuşulduğu oturuma; Doç. Dr. Feriyde Çalışkan, Doç. Dr. Sinan Karacabey, Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin ve Uzm. Dr. Eren Gökdağ konuşmacı olarak katkı sağlamıştır. 'Acil Tıpta Toksikoloji Doktorası' panelimizi izlemek için...

18 Haziran 2020
Hidroksiklorokin ve Azitromisin İlişkili Kardiyovasküler Toksiteler: VigiBase® Dataları

Covid- 19 döneminde kullanılan ilaçların toksitesi konusu, spekülatif tartışmalara neden oldu. Farmakovijilans tedbirleri ve bildirimleri kapsamında pandemi sırasında kullandığımız ilaçların ne kadar yan etkilerinin ve toksik etkilerinin bildirildiğini sizler de merak etmişsinizdir. Circulation dergisinde 10 Haziran 2020’ de yayınlanmış henüz taslak halinde olan bir derleme mevcut.

16 Haziran 2020
Tramadol ve Nöbet

Bildiğimiz üzere, Tramadol sık kullanılan bir sentetik opiod analjeziktir. Kullanımı birçok ülkede 1980’lerde onaylanmış ve dünyada en çok kullanılan opiod olmuştur. Son yıllarda tramadol kullanımı ve buna bağlı gelişen morbiditelerde artış gözleniyor. Literatürde Tramadolün morbiditelerinden en dikkat çekici olanı nöbet olarak göze çarpmakta. Bu yıl 'Critical Reviews in Toxicology' de yayınlanan...

8 Haziran 2020
İlaçların Çevresel Etkileri

Modern tıp uygulaması ilaçlar olmadan sürdürülemez. Sağlık sistemine yatırımın artırılması, giderek artan dünya nüfusu, yaygın küresel pazar gibi gelişmeler sonucunda son birkaç on yıl içinde ilaç tüketiminde önemli artışa sebep olmuştur. Aynı zamanda laboratuvar tekniklerinin gelişmesi ile karasal alanda ve sularda litre başına mikrogram hatta pikogram düzeyinde ilaç artığı tespit edilmeye başlanmıştır. Bu gözlem çalışmalarına paralel olarak ilaç artıklarının çevresel konsantrasyonlarının çeşitli organizmalar üzerinde göstereceği ekotoksikolojik etkiler çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

25 Mayıs 2020
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK ve SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

GENÇLERİMİZİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NI EN SAMİMİ DUYGULARIMIZLA KUTLARIZ. BAŞTA BÜYÜK ÖNDERİMİZ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ.

19 Mayıs 2020
Parasetamol Zehirlenmelerinde Asetilsistein

Parasetamol klinik kullanıma ilk olarak 1950’lerde antipiretik, analjezik olarak girmiş. O yıllarda Avrupa’da bilinçli olarak veya kazayla zehirlenme yaygın değil, ancak bu durum sonraki 40 yılda oldukça değişiyor. Parasetamole bağlı organ toksisitesi, ilk olarak 1966’da İskoçya’da bildirilmiş ve o tarihte biyokimyasal mekanizmalar henüz tam anlaşılamadığı için tedavi tamamen semptomatik yapılmaktaymış.

11 Mayıs 2020
T.C. Sağlık Bakanlığı Güncel COVID-19 Rehberi

Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen, kendi kendini sınırlayan hafif enfeksiyon tablolarından, Orta Doğu Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) gibi daha ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen büyük bir virüs ailesidir.

15 Nisan 2020
Ebeveynlerin Yoğunlaştırılmış Sigara Dumanına Çoklu Maruziyeti ile Tetiklenen Adolesan Diyabeti

Fare modeli ile yapılan bu çalışmada, yoğunlaştırılmış sigara dumanı (YSD) kullanılmış. Çalışmadaki dişi ve/veya erkek fareler YSD ile beslenmiş. Erkek farelere spermatogenez zamanı aşamasında, dişi farelere fetusun intrauterin gelişimi aşamasında verilmiş.

14 Nisan 2020
Covid-19 Enfeksiyonunda Hidroksiklorokin-Azitromisin Tedavisinin Ventriküler Aritmi Riski

COVID-19 enfeksiyonlarında; tek başına Hidroksiklorokin veya Hidroksiklorokin-Azitromisin kombinasyon tedavilerinin etkili olduğu in-vitro ve preliminer klinik araştırmalarda gösterildi. İlk kez olumlu ve başarılı bir tedavi bulunduğu varsayımı ile çeşitli randomize klinik çalışmalar da başlatıldı. Ama klorokin, hidroksiklorokin ve azitromisin gibi COVID-19 enfeksiyonlarının tedavisinde umut veren ilaçların hepsi; EKG’ de QT aralığını uzamasına ve aritmiye neden olmaktadır.

2 Nisan 2020
Sentetik Katinonlar: Yeni Psikoaktif Maddelerin Gelişen Bir Sınıfı

Psikoaktif maddeler, psikofarmakolojik etkilerine göre; stimulanlar, sentetik kanabimimetikler, halüsinojenler, dissosiyatifler, sentetik opiyatlar ve sedatif/hipnotikler olarak altı gruba ayrılırlar. Sentetik Katinonların (SKat); kokain, MDMA ve amfetaminler gibi psikostimulan ve halüsinojenik etkileri vardır. Banyo tuzu veya gübre olarak satılırlar ve üzerinde “insan kullanımı için değildir” ibaresi yer alır. SKat’ın kimyasal bileşimi, khat bitkisi (yemen otu) içerisinde yer alan doğal bir stimulandır.

30 Mart 2020
Evde Kal, Güvende Kal...

Evde Kal, Güvende Kal

29 Mart 2020
Çamaşır Suyu Hala En Güvenilir Yüzey Temizleyici Ajan

Çamaşır suyu yani “Sodyum hipoklorit” genellikle yüzey antiseptiği olarak kullanılmaktadır. Sodyum hipoklorit; ağartıcı ve dezenfekte edici olarak kullanılabilir. Hem ucuz olması hem de güvenlikli ambalajlar içinde satılması nedeniyle özellikle yaygın enfeksiyon veya salgın dönemlerinde daha da ön plana çıkıyor.

24 Mart 2020
Salisilat Zehirlenmeleri Hakkında Güncelleme

Reçetesiz satılan ilaçlar içerisinde, salisilatlar, önemli bir orana sahiptir. Orta ve hafif şiddetli ağrılarda analjezik olarak kullanılmalarının yanı sıra antipiretik, antienflamatuar ve antitrombosit etkilerinden de faydalanılmaktadır. Salisilatlar; reçetesiz satılır ve neredeyse her evde bulunur. Bu anlamda sıradan ilaçlar gibi düşünülse de; akut koroner sendrom ve koroner arter hastalık tedavisinde, santral sinir sistemine ait iskemik patolojilerin önlenmesinde en çok kullanılan ilaç grubudur. Kronik enflamatuar hastalıkların tedavisinde protokol ilaçlardır. Son dönemde popüler olan alternatif tıp yöntemlerinden, herbal tedavilerinin içerisinde de asetil salisilik asite rastlandığı, literatürde sıkça belirtilmiştir.

13 Mart 2020