Asetaminofen İntoksikasyon Tedavisinde Fomepizol: Bir Vaka Serisi

Dünyada en sık reçetesiz kullanılan analjezik ve en sık rapor edilen zehirlenme etkeni olması açısından asetaminofen, tüm ilaçlar arasında farklı bir konumdadır. Çoğunlukla karaciğerde matabolize olan bu ilacın yaklaşık %5’lik bir kısmı sitokrom P450 2E1 (CYP2E1) enzimi ile metabolize olduktan sonra N-Acetyl-P-Benzoquinone(NAPQI) ortaya çıkar ve bu madde ciddi hepatotoksisite oluşturur. Yüksek doz asetaminofen alımlarında oluşan yüksek miktarda NAPQI, karaciğerde ciddi hepatotoksik etki gösterir ve bu da laboratuvar değerlerinde karaciğer fonksiyon testlerinde ciddi yüksekliklerle kendini gösterir

Devamı
Sık Reçetelendirilen Opioid Analjeziklerin Ciddi Advers Etkileri ve Mortalite Oranları

Ülkemizde de gittikçe artan opioid reçetelendirmenin Amerika Birleşik Devletleri’nde yanlış ve kötüye kullanımının mevcut sonuçlarının epidemik ölçülere ulaştığı; öyle ki 15 yıllık bir süreçte ilaç depoları/eczanelerden dağıtılan opioid miktarının 3 kat artmış durumda olduğundan bahsedilmekte. İlaca erişimin artmasıyla ilaç kötüye kullanım davranışının tetiklenebileceği öne sürülmektedir. Doz aşımına bağlı morbidite ve mortalite sıklığında artışla birlikte, sosyal ve sağlık hizmet harcamalarının da artış gösterdiği aşikardır. Eczanelerden reçete karşılığı verilen opioidlerin %85’ini hidrokodon ve oksikodon oluşturuyor.

Devamı
Pediatrik Zehirlenmelerde 2. Nesil Antihistaminikler

Antihistaminik ilaçlar ile zehirlenmelerde hastalar genelde ön planda antikolinerjik etkilere bağlı gelişen semptomlar ile başvururlar. Bunlar; tükürük, ter bezleri ve bronşiollerdeki sekresyon inhibisyonuna bağlı kuru kırmızı sıcak mükoz membranlar, periferik vazodilatasyona bağlı sıcak deri, flushing görülebilir. Peristaltizm kaybına bağlı olarak konstipasyon ve ileus gözlenebilir. Üriner retansiyon ve rabdomyoliz gelişebilir. Termoregülasyon bozulmasına bağlı olarak vücut ısısı yükselir, pupil dilatasyonundan dolayı bulanık görme olabilir. Dezoryantasyon, ajitasyon ve halüsinasyonlar gözlenebilir.

Devamı
'Tüm Boyutlarıyla İntralipid Tedavisi' Instagram Canlı Yayını

'Tüm Boyutlarıyla İntralipid Tedavisi' Paneli, 22 Haziran 2020, Saat 22:00'de Instagram'da Canlı Yayınlanmıştır (@turkiyeaciltipdernegi). Doç. Dr. Sinan Karacabey'un Moderatörlüğünü gerçekleştirdiği oturuma Prof. Dr. Özlem Güneysel Konuşmacı olarak katkı sağlamıştır. İntralipid tedavisinin tüm detayları ile konuşulduğu panelimiz...

Devamı
Acil Tıpta Toksikoloji Doktorası

'Acil Tıpta Toksikoloji Doktorası' Paneli 18 Haziran 2020, saat 22.00'de Doç Dr. Rana Dişel'in moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. Acil Tıpta Toksikoloji Doktorasının tüm detaylarının konuşulduğu oturuma; Doç. Dr. Feriyde Çalışkan, Doç. Dr. Sinan Karacabey, Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin ve Uzm. Dr. Eren Gökdağ konuşmacı olarak katkı sağlamıştır. 'Acil Tıpta Toksikoloji Doktorası' panelimizi izlemek için...

Devamı
Hidroksiklorokin ve Azitromisin İlişkili Kardiyovasküler Toksiteler: VigiBase® Dataları

Covid- 19 döneminde kullanılan ilaçların toksitesi konusu, spekülatif tartışmalara neden oldu. Farmakovijilans tedbirleri ve bildirimleri kapsamında pandemi sırasında kullandığımız ilaçların ne kadar yan etkilerinin ve toksik etkilerinin bildirildiğini sizler de merak etmişsinizdir. Circulation dergisinde 10 Haziran 2020’ de yayınlanmış henüz taslak halinde olan bir derleme mevcut.

Devamı
Tramadol ve Nöbet

Bildiğimiz üzere, Tramadol sık kullanılan bir sentetik opiod analjeziktir. Kullanımı birçok ülkede 1980’lerde onaylanmış ve dünyada en çok kullanılan opiod olmuştur. Son yıllarda tramadol kullanımı ve buna bağlı gelişen morbiditelerde artış gözleniyor. Literatürde Tramadolün morbiditelerinden en dikkat çekici olanı nöbet olarak göze çarpmakta. Bu yıl 'Critical Reviews in Toxicology' de yayınlanan...

Devamı